Izolačné materiály majú svoju nezastupiteľnú úlohu pri izolácii striech. Využívajú sa najmä ich vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti na minimalizáciu nežiadúcich tepelných strát a tým napomáhajú vytvoreniu optimálnej tepelnej pohody vo vnútri budovy . V prípade pochôdznych plochých striech sa využívajú vynikajúce tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti  izolantov. V prípade zateplenia staršej strechy  určíme tepelný odpor a  následnú voľbu druhu a hrúbky tepelnej izolácie. Tepelná izolácia môže byť na báze minerálnych vlákien alebo polystyrénu.

Ak chceme, aby nám strešný plášť vydržal čo najdlhšie, musíme ho pravidelne kontrolovať a udržiavať. Pravidelnou údržbou zabránime vzniku rozsiahlejších porúch strešného plášťa. S ohľadom na hodnotu strechy, ktorá sa pohybuje v tisícoch eur, je cena za údržbu zanedbateľná. K základným činnostiam v rámci údržby strechy je pravidelné čistenie, kontrola strešnej krytiny, kontrola prienikov v styku so strešným plášťom,  kontrola klampiarskych prvkov, kontrola bleskozvodného zariadenia. V prípade potreby zabezpečujeme opravu strešného plášťa, tmelenie TPT, prevedenie ochranných náterov, opravu bleskozvodného zariadenia a jeho revíznu správu. Po prevedení údžby poskytujeme záručnu dobu na spoľahlivú funkciu strechy.